Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że administratorem danych jest: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 867-15-37-607, REGON: 830016174.
2. Wszelkich informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mhmt.pl
3. Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

źródła: szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail), informacja telefoniczna, zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna,
cele: realizacja zamówień – usług – dostawa towarów, realizacja działań o charakterze sprzedażowym – marketingowym, realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności,
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.

5. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów.
6. Staramy się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. działania takie jak: szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwo, szyfrowanie treści, oraz inne zabezpieczenia ogólnie przyjęte.
7. Polityka retencji danych – dane będą przechowywane w czasie niezbędnym w związku:

realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
działalnością marketingową firmy, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

8. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
10. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. uczestnictwa w szkoleniach/kursach/konkursach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

13. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu za pomocą plików typu Cookies

Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak liczba wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści oraz numer IP komputera. Administrator danych nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkowników i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników.
Administrator danych wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz ulepszania zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług. Ponadto Administrator danych informuje, iż pliki typu cookies zostały szczegółowo omówione w Polityce Plików Cookies.